PRIVACY STATEMENT

Schavemaker Logistics B.V. gevestigd aan de Lijndenweg 17, 1948 ND te Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is eveneens van toepassing op de dochterondernemingen zoals vermeld op onze website. Schavemaker Logistics B.V. en haar dochterondernemingen worden hierna aangeduid als ‘Schavemaker’. Schavemaker vindt het van belang dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”), zoals van toepassing vanaf 25 mei 2018.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Schavemaker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, waaronder: – klanten en hun vertegenwoordigers;

 • potentiële klanten en hun vertegenwoordigers;
 • iedereen die interesse toont in Schavemaker en/of haar diensten en dit kenbaar maakt via het contactformulier;
 • samenwerkingspartners (o.a. leveranciers, charters)
 • medewerkers
 • betrokkenen via sociale media kanalen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch en relevant zijn voor onze dienstverlening.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schavemaker.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Schavemaker is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens indien:

 • wij uw toestemming hebben verkregen
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een schriftelijke / mondelinge overeenkomst tussen Schavemaker en de wederpartij.
 • wij de gegevens moeten verwerken op basis van een wettelijke verplichting
 • wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Schavemaker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Hierbij nemen we minimaal de wettelijke termijnen in acht.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken c.q. toegang verschaffen tot, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (zoals Toezichthouders, Belastingdienst of Justitie). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Schavemaker gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schavemaker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/watzijncookies

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schavemaker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schavemaker.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek. Schavemaker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Schavemaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij treffen daarom technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of verlies tegen te gaan. Deze maatregelen staan in een redelijke verhouding tot de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens en voor zover dit met de actuele stand van de techniek met een redelijke inspanning en tegen redelijke kosten mogelijk is. A

ls u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schavemaker.com.

SCHAVEMAKER IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:

Bezoekadres: Lijndenweg 17, 1948 ND te Beverwijk
Telefoon: +31 – (0)251-229098
E-mailadres: info@schavemaker.com